SON DAKİKA

Ajans13 Haber
Reklam Alanı

‘Fırsat’ bir ay ‘Aralık’ kalacak

Skoda’nın yeni SUV modeli Kodiaq’ın tanıtımında konuşan Genel Müdür Tolga Senyücel, “Markalar artan kuru henüz tam anlamıyla yansıtmadı, ÖTV farkı da kampanyalarla sübvanse ediliyor. Otomobil alacaklar için aralık ayı tam bir fırsat” dedi

‘Fırsat’ bir ay ‘Aralık’ kalacak
Bu haber 15 Aralık 2016 - 23:35 'de eklendi ve 352 kez görüntülendi.

Mal­lor­ca / İS­PAN­YA

Çek üre­ti­ci Sko­da’nın, SUV mo­de­li Ko­di­aq yol­la­ra çık­ma­ya ha­zır. 2017 yı­lı Mart ayın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’de de sa­tı­şa su­nu­la­cak araç, İs­pan­ya’nın tu­ris­tik ada­sı Mal­lor­ca’ da ger­çek­le­şen ve için­de bir test sü­rü­şü­nün de bu­lun­du­ğu di­na­mik lans­man­la ta­nı­tıl­dı.
Et­kin­lik­te Yü­ce Au­to Sko­da Ge­nel Mü­dü­rü Tol­ga Sen­yü­cel, Tür­ki­ye oto­mo­tiv pa­za­rı ve son ÖTV ar­tı­şı­nı da de­ğer­len­dir­di. Sen­yü­cel, bir­çok mar­ka­nın ara­lık ayın­da dü­zen­le­ye­ce­ği kam­pan­ya­lar­la ÖTV ar­tı­şı­nı bir şe­kil­de süb­van­se ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek “O­to­mo­bil al­mak için ara­lık ayı ade­ta bir fır­sa­ta dö­nüş­müş du­rum­da. ÖTV ar­tı­şı­nın ar­dın­dan ya­vaş­la­ma bek­ler­ken, sa­de­ce ilk gün du­ra­ğan­lık ya­şan­dı. Kur­lar­da­ki ar­tış he­nüz ger­çek an­lam­da yan­sı­tıl­ma­dı­ğı için de ara­lık ayı tam bir fır­sa­ta dö­nüş­müş du­rum­da­” de­di.

AK­SE­SU­AR İLE ÖTV AYA­RI

Sen­yü­cel, ÖT­V’­de­ki ar­tı­şın ben­zin­li mo­tor­la­rın pa­yı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı be­lir­te­rek önü­müz­de­ki yıl yüz­de 58-60’lar­da­ki di­zel pa­yı­nın yüz­de 50’nin al­tı­na ine­bi­le­ce­ği­ni söy­ler­ken, ay­rı­ca ÖTV dü­zen­le­me­si ne­de­niy­le da­ha kü­çük ve do­na­nım se­vi­ye­le­ri da­ha sa­de araç­la­rın pa­zar­da da­ha faz­la ta­lep gö­re­ce­ği­ni de ön­gör­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Ay­nı mo­del araç­lar do­na­nım­la­rı ne­de­niy­le fark­lı ÖTV oran­la­rı­na gi­re­bi­li­yor. Ara­lık ayı­nın so­nun­da 40. Yet­ki­li sa­tı­cı, ser­vi­s­ ve ba­yi­nin açı­lı­şı­nı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Sen­yü­cel “Tüm ba­yi­le­ri­miz ye­ni stan­dart­la­ra geç­ti ve Tür­ki­ye bu ko­nu­da dün­ya­da ya­pı­lan­ma­sı­nı ta­mam­la­yan bi­rin­ci ül­ke ol­du. Ko­di­aq da çok be­ğe­nil­di ve ba­yi­le­ri­miz çok ön ta­lep al­dı. 2017 yı­lı 9 ay­lık dö­nem­de yak­la­şık 2 bin 400 adet sat­ma­yı plan­lı­yo­ruz, bu adet­ler­le SUV pa­za­rın­da yüz­de 4-5 pa­zar pa­yı al­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Top­lam pa­zar­da ise 2016 yı­lı­nı 28 bin 500 adet­lik sa­tış­la 10. sı­ra­da ka­pat­ma­yı ön­gö­rü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISINI ALKIŞLATTI

Ko­di­aq or­ga­ni­zas­yo­nun­da ev sa­hip­li­ği ya­pan Sko­da Sa­tış ve Pa­zar­la­ma­dan So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Wer­ner Eich­horn, Tür­ki­ye’den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek “Tür­ki­ye, Sko­da’nın bu­lun­du­ğu ül­ke­ler için­de en ba­şa­rı­lı­sı, teb­rik edi­yo­ru­z” di­ye­rek di­ğer ül­ke ka­tı­lım­cı­la­rını al­kış­lat­tı. Sko­da, 2016 glo­bal sa­tış­la­rın­da 1 mil­yon ade­de ulaş­tı. Yıl bit­me­den 1 mil­yon ade­din üze­rin­de tes­li­mat ger­çek­leş­ti­ren Çek mar­ka, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 85’lik ar­tış el­de et­ti. Ye­ni Su­perb, en ba­şa­rı­lı mo­del olur­ken Oc­ta­vi­a ise bu pe­ri­yot­ta 361 bin 700 adet­le en çok sa­tan Sko­da mo­de­li ol­du. Bu ara­da 4 yıl­dır Sko­da Ge­nel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lir­ten Sen­yü­cel de, “S­ko­da gi­bi bir mar­ka­da böy­le bir ekip­le ça­lış­tı­ğım için çok şans­lı­yım. Son 4 yıl­lık sü­reç­te Sko­da mar­ka­sı ola­rak 18’inci sı­ra­dan 10’uncu sı­ra­ya yük­sel­me ba­şa­rı­sı gös­ter­di­k” di­ye ko­nuş­tu.

4X4 SEÇENEĞİ DE VAR

Ge­nel Mü­dü­r Tol­ga Sen­yü­cel, “Ko­di­aq için he­nüz fi­yat­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor ama gü­ven­lik ve kon­for do­na­nım­la­rın­dan ödün ver­me­den baş­lan­gıç fi­ya­tı­nın 90-95 bin li­ra ban­dın­da ol­ma­sı­nı ön­gö­rü­yo­ruz. ÖTV, kur ve ye­ni mo­del yı­lı ar­tı­şı far­kı­nı müş­te­ri­le­ri­mi­ze as­ga­ri dü­zey­de yan­sıt­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” de­di. Ko­di­aq, 5 kol­tuk­lu ve­ya 7 kol­tuk­lu ola­rak ter­cih edi­le­bi­le­cek. Sen­yü­cel, “A­ra­cı Tür­ki­ye’de fark­lı güç­ler­de­ki 1.4 lt TSI ben­zin­li ve 2.0 lt TDI di­zel mo­tor­lar­la sa­tı­şa su­na­ca­ğız.

Ko­di­aq’ta ye­ni ne­sil akıl­lı 4×4 çe­kiş sis­te­mi de su­nu­lu­yor. Müş­te­ri­ler 1,4 TSI 150 bg. ben­zin­li ve­ya 2,0 TDI 190 bg. di­zel mo­tor se­çe­ne­ği ile bu özel­li­ğe hem de DSG oto­ma­tik şan­zı­man ile sa­hip ola­bi­le­cek­ler. Adap­tif Di­na­mik Şa­si Kon­tro­lü’ nün is­te­ğe bağ­lı ola­rak alı­na­bil­di­ği Ko­di­aq’ta, sü­rü­cü, “Kon­fo­r”, “Nor­ma­l” ve “S­po­r” sü­rüş ayar­la­rın­dan bi­ri ter­cih ede­bi­li­yor. 14 fark­lı renk se­çe­ne­ğiy­le su­nu­la­cak Ko­di­aq, “Ac­ti­ve­”, “Am­bi­ti­on” ve “St­yle­” do­na­nım pa­ket­le­ri­ne sa­hip ola­cak. Elek­trik­li ba­gaj ka­pa­ğı, is­ter sa­nal pe­dal is­te­nir­se de ka­bin­de­ki bir düğ­mey­le açı­la­bi­li­yor Ko­di­aq’­ta, ısıt­ma­lı di­rek­si­yon, üç böl­ge­li kli­ma ve ısıt­ma­lı/so­ğut­ma­lı ön kol­tuk­lar opsiyonel sunuluyor. Sko­da’nın “Simply Cle­ve­r” pra­tik fi­kir­le­rin­den ön ka­pı için­de şem­si­ye­ler, de­po ka­pa­ğın­da­ki buz ka­zı­yı­cı, el fe­ne­ri gi­bi özel­lik­le­rin ya­nı sı­ra ka­pı­lar açıl­dı­ğın­da ke­narlarını ko­ru­mak için oto­ma­tik or­ta­ya çı­kan plas­tik par­ça­lar çarp­ma­la­rın önü­ne ge­çi­yor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA